راهکار Bank On Corporate

راهکار Bank On Corporate

راهکار جامع بانکداری شرکتی Bank on Corporate ویژه بانک‌ها و جهت ایجاد انسجام در کلیه فعالیت‌های مرتبط با بانکداری شرکتی طراحی شده است.

این راهکار، با تجمیع داده‌های فعالیتی و هویتی مشتریان از پایگاه‌ها و نیز نرخ های مرتبط با فعالیت‌های بانکی از واحدهای مرتبط، داشبوردهای متنوع و موردنیاز سطوح مختلف مدیران و پرسنل را فراهم می‌آورد. علاوه بر این، تعامل کلیه پرسنل بانکداری شرکتی و پرسنل مرتبط در واحدهای مختلف صف و ستاد در این بستر انجام می‌یابد.